• DEEP Conference
    October 19, 2022 - October 20, 2022
    10:00 - 19:00

Full price of one pass for DEEP (19th – 20th of October 2022. Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, Petrčane) is 2.700,00 kn, VAT included. It is all-inclusive, each conference pass grants you full access to all the areas and contents, presentations, sponsors' booths, workshops, party and meals!

Our aim is to make DEEP an enjoyable experience for all of our attendees, as well as successful one in terms of business. Accommodation is purchased separately and transport to the conference venue isn’t included in ticket price.

Different terms apply for the conference sponsors, so be sure to ask us for detailed info about sponsorship opportunities, you can get them by request, please contact us at info@deep-conference.com

Terms and Conditions

Privacy Statement

We are obliged to protect our customer's personal data by collecting only the necessary information required to meet our obligations. Customer identification data that is considered personal consists of: name and surname, e-mail address and phone number, or data that are not publicly available. All customer information is strictly kept and is only available to employees who are required to perform this job. All our employees and business partners are responsible for respecting the privacy principles. Your personal information will be kept confidential and will not be distributed, disclosed, made available to third parties or otherwise made available to any third party without your prior consent.

Order of payments

At the time the order is received, Avola Solutions d.o.o. will inform the buyer electronically that the purchase has been successfully completed. The purchase contract is concluded after a successful payment by debit and / or credit cards or upon receipt of a bank transfer.

Payment of ordered items can be done by cards: Visa, Maestro, Diners, American Express, MasterCard or bank transfer.

Payment Security

The deep-conference.com website is committed to providing personal data protection, by collecting only essential, basic customer information. All customer information is strictly kept and only accessible to employees who are required to do this. All employees of Avola Solutions d.o.o. and business partners are responsible for adhering to the privacy principles.

The secrecy of your data is protected and secured by using SSL encryption. Web payment pages are secured using Secure Socket Layer (SSL) protocols with 128-bit data encryption. SSL Encryption is a data encryption process to prevent unauthorized access when transmitted.
This ensures secure data transfer and disables unauthorized access to data when communicating between the user's computer and payment service, and vice versa.
The payment service used is certified according to the PCI DSS Level 1 security standard prescribed by Visa and MasterCard.
The merchant does not store credit card numbers and numbers are not available to unauthorized persons.

The payment service is based on the 3-D Secure standard that currently offers the safest payment solution for credit and debit cards in the internet environment.

If the user card is part of the 3-D Secure program, the customer will be asked for an additional identity check as a confirmation that he is using the card.

Delivery and Disputes

Order confirmations and other information are delivered to the customer by e-mail to the address registered on the user's profile. Avola Solutions is not responsible for the damage caused by the misspelling of the email address in the user profile or because of the inability to deliver confirmation and other information caused by technical issues on the part of the e-mail service provider.

The customer will receive an invoice electronically.

Reservation without a purchase is not possible. Refunds for purchased goods are also not possible.

Any additional questions as well as any complaints about the lack of service and all other objections can be made in writing through electronic or regular mail:
to e-mail address: info@deep-conference.com
to the address: Kuniščak 1B, 10000 Zagreb, Republic of Croatia

In case of dispute about the justification of the complaint and if the Buyer, on the basis of a subjective assessment, finds that he has not received adequate service, it is customary in the business practice to report the case to one of the competent institutions. The competent and official bodies then make all necessary checks to ascertain the correctness and respect of the applicable laws. The court in Zagreb is competent for all possible disputes.

Terms of Use

The buyer is obligated to familiarize himself with these Terms and Conditions before making a purchase and to check them upon each visit of this web site in order to be familiar with all rights and obligations. If buyer does contrary, the Seller is considered free of any liability.

Reservation without a purchase is not possible. The currency of payment is Euro (EUR). The service prices are expressed with VAT.

It is considered that the purchase agreement was concluded after a successful Payment Transaction with Visa, Maestro, Diners, American Express or MasterCard cards or after the receipt of a bank payment.

About Us

Full company name
Avola Solutions d.o.o.

Registered number
040188508

VAT number
78288303547

Company address
Kuniščak 1B, 10000 Zagreb, Croatia

Contact phone and e-mail
Phone: +385 1 333 6216
E-mail: info@avola.net

More details can be found here.

Uvjeti korištenja

Izjava o privatnosti

Obavezujemo se štititi osobne podatke naših kupaca, na način da prikupljamo samo nužne podatke koji su potrebni za ispunjenje naših obveza. Pod osobnim podacima smatraju se identifikacijski podaci kupca: ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni. Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Vaše osobne podatke čuvaju se u tajnosti, te ih se neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Narudžbe i način plaćanja

U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, Avola Solutions d.o.o. će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je kupnja uspješno izvršena. Ugovor o kupnji je sklopljen nakon uspješno obavljenog plaćanja debitnim i/ili kreditnim karticama ili po primitku bankovnog transfera.

Plaćanje naručenih stavki moguće je obaviti karticama: Visa, Maestro, Diners, American Express i MasterCard ili bankovnim transferom.

Sigurnost plaćanja

Web stranica deep-conference.com obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Avola Solutions d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.
Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i servisa plaćanja, te obratno.
Korišteni servis plaćanja je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.
Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Servis plaćanja je temeljen na 3-D Secure standardu koji trenutno nudi najsigurnije rješenje plaćanja kreditnim i debitnim karticama u internet okruženju.

Ukoliko kartica korisnika sudjeluje u 3-D Secure programu od kupca će se tražiti dodatna provjera identiteta kao potvrda da upravo on koristi karticu.

Dostava i reklamacije

Potvrde i ostali podaci se dostavljaju kupcu putem e-maila na adresu koja je upisana na profilu korisnika. Avola Solutions ne odgovara za štetu nastalu krivim upisivanjem e-mail adrese u korisničkom profilu ili zbog nemogućnosti isporuke potvrda i ostalih informacija uzrokovane tehničkim problemima sa strane davatelja e-mail usluge.

Kupac će elektroničkim putem dobiti i račun.

Rezervacija bez kupnje nije moguća. Povrat naknade za kupljena dobra također nije moguć.

Sva dodatna pitanja kao i eventualne reklamacije u svezi nedostatka usluge te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:
na e-mail adresu: info@deep-conference.com
na adresu: Kuniščak 1B, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije te ukoliko Kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatnu uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Za sve eventualne sporove nadležan je sud u Zagrebu.

Uvjeti korištenja

Kupac je dužan prije kupnje upoznati se sa ovim Uvjetima te iste provjeravati prilikom svake posjete predmetne Internet stranice, kako bi bio upoznat sa svim pravima i obvezama. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Isporučitelj (Prodavatelj) je Avola Solutions d.o.o. Kupac robe je posjetitelj web shopa koji odabere neku od ponuđenih usluga i plati je kreditnom ili debitnom karticom ili bankovnim transferom.

Rezervacija usluga bez kupnje nije moguća. Valuta plaćanja je Euro (EUR). Cijene usluga su iskazane s PDV-om.

Smatra se da je ugovor o kupnji sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja putem Payment Gateway-a s Visa, Maestro, Diners, American Express i MasterCard karticama ili nakon zaprimljene bankovne uplate.

O nama

Puni naziv tvrtke
Avola Solutions d.o.o.

MBS
040188508

OIB tvrtke
78288303547

Adresa sjedišta tvrtke
Kuniščak 1B, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Kontakt telefon i e-mail
Tel: +385 (0)1 333 6216
E-mail: info@avola.net

Više detalja možete pronaći ovdje.

preDEEP BOOTCAMP:
STACK EXPLOITATION by Corelan

WHAT TO EXPECT?
BOOTCAMP ATTENDEE TESTIMONIALS PROVIDE THE BEST ANSWER...

„This training is amazing. Peter starts with the foundation of all exploiting: the OS and how it talks to the CPU/memory, and how that is important to exploitation. His way of describing complex concepts in simple drawings is amazing and really makes you understand what you are doing.
We wrote exploits for all sorts of stuff, and what seemed like magic has been neatly reduced to comprehensible, understandable steps.
Long story short, great training, great material, attend if you can.“
-Martin, Corelan Bootcamp Zurich, March 2020-

"Having completed the OSCP, I thought I knew stack overflows pretty well.. until I realised how little I really understood about stack ‘buffer’ overflows and in particular ‘Saved Return Pointer’ overwrite exploits. Peter is an excellent teacher and explains the exploit development process in such depth that makes these complex concepts almost too easy to understand. The knowledge of this course stretches far far far past what was covered in the OSCP in regards to windows exploit development and is definitely an excellent course to take your skills to the next level."
-Chris Whipp, Corelan Bootcamp Sydney Australia, Nov 2019-

"Peter’s ability to explain complex concepts in a simple and pragmatic way is exceptional. His Windows Exploit Development training is of the highest standard and will help newcomers and seasoned security testers alike understand modern memory corruption techniques.
I’ve completed both the Bootcamp and Advanced courses now, along with OSCP and OSCE and I’ve learned invaluable lessons from each.
If you’re interested in Windows Exploit Development, ROP and heap exploitation, then you should definitely prioritise Corelan training. It’s truly a privilege to take part in.
I’ve learned a tonne, but the real learning comes with the exercises that are included as homework during and after the course."
-Rick, Corelan Advanced, Corelan Bootcamp, Sydney Australia, Nov 2019-

"I’ve been to various trainings until now and always left disappointed in the lack of technical depth. Peter is what I call a master of his domain. In bootcamp he teaches you how the OS works, how memory works, and all other inner workings of a computer (relevant to Exploit development), then and only then he goes into exploitation. Be comfortable with Assembly, python and prepare for a hardcore training if you are a beginner.Peter is 1/ an expert in communication, 2/an expert in exploitation and 3/ an expert in teaching skills. He loves what he does and you can see it clearly. I would give him 10 stars if I could. As an advice, if you are a beginner in exploitation and want to learn as much as possible, do at least 5-10 simple exploits before coming to the training, the pace is brutal. Thank you for a great training Peter."
-Madalin, Corelan Bootcamp Zurich, March 2020-

"I was skeptical to learn new things in the bootcamp, I was totally wrong.
The way of teaching that Peter use is amazing.
There is no place for luck or nopsled, you understand really what you are doing and he share so much tips, tricks that you can’t found elsewhere. His approach is always different than all other materials I can found.
Even if you think you have the level to take the advanced class, I still recommend to take the bootcamp first."
-Jonathan B., Corelan Bootcamp Private location, Jan 2020-

ABOUT THE BOOTCAMP…

The Corelan “BOOTCAMP” is a truly unique opportunity to learn both basic & advanced techniques from an experienced exploit developer. During this intensive 4-day bootcamp you will be able to learn all ins and outs about writing reliable stack based exploits for the Windows (x86) platform. The trainer will share his “notes from the field” and various tips & tricks to become more effective at writing exploits.

Peter strongly believes it is important to start the course by explaining the basics of stack buffer overflows and exploit writing, but this is most certainly not “your average” entry level course. In fact, this is a true bootcamp and one of the finest and most advanced courses you will find on Win32 stack based exploit development.

This hardcore hands-on course will provide students with solid understanding of current stack based exploitation techniques and memory protection bypass techniques. We make sure the course material is kept updated with current techniques, includes previously undocumented tricks and techniques, and details about research we performed ourselves. Combined with the way the course is built up, this will turn this class into a truly unique experience.

This is your opportunity to learn directly from the author of mona.py

The current edition of the course is 100% based on Windows 11 / Windows 10 and contains an introduction to x64 stack-based exploitation.

„During all of our courses, we don’t just focus on techniques and mechanics, but we also want to make sure you understand why a given technique is used, why something works and why something doesn’t work“ – Peter (your bootcamp trainer 😊)

In order to assure the highest quality of the training, places for the bootcamp are strictly limited!

_______________________________

PRICING:

DEEP COMBO can be used by 1 person, or by 2 colleagues from the same organisation (1 colleague goes to the BOOTCAMP, 1 colleague goes to the CONFERENCE).

In order to participate in the bootcamp all students will have to sign a copyright document that can be found via this link, at the bottom of the page under “Legal prerequisites”

In case enough people to ensure the quality of the bootcamp is not registered by October 1st., the organiser reserves the right to postpone the dates of the bootcamp, for a perod not longer than 10 months from the original bootcamp date. In this occurance, the alternative date will be discused with the registered students and best effort will be made to accommodate all the students. Student that will still not table to attend the bootcamp on the alternative date, will be fully refunded for the amount payed for the bootcamp.

_______________________________

Read more here about THE BOOTCAMP:

  • TARGET AUDIENCE
  • DETAILED CONTENT
  • PREREQUISITES
  • WHY TAKE THIS COURSE?

More testimonials of previous bootcamp attendees.

Write to us with your questions/thoughts/doubts?

SEE YOU SOON!